Kapat

Hücre Konu Anlatımı

Anasayfa
Biyoloji Hücre Konu Anlatımı
hücre konu anlatımı, hücre

Bu yazımızı hücre konu anlatımı başlığı altında kaleme alıyoruz.

Canlının, canlılık özelliklerini gösteren en küçük yapı ve görev birimleri hücrelerdir. Öncelikle hücre teorileri ile konumuza başlayalım…

HÜCRE TEORİLERİ

 • Tüm canlılar bir ya da birden çok hücrelerden oluşmaktadır. Bir hücreli canlılarda (bakteriler, amip ve öglena gibi canlılar) tüm yaşamsal faaliyetler hücrenin içerisinde gerçekleşmektedir. Çok hücreli canlılarda ise bu durum görev dağılımı şeklinde olur. Yani birbirinden bağımsız olan çeşitli faaliyetler farklı hücreler tarafından yapılır.
 • Dünya üzerindeki her canlının temel yapı ve görev birimleri hücrelerdir.
 • Tüm hücreler kendisini oluşturan hücrenin mitoz veya mayoz bölünme geçirmesiyle oluşurlar.
 • Bütün hücreler içlerinde DNA ve RNA gibi kalıtsal materyalleri barındırmaktadır. Kalıtsal materyali olmayan bir hücre düşünülemez.

HÜCRE ÇEŞİTLERİ   

Canlıları meydana getiren hücreler prokaryot ve ökaryot olmak üzere iki kısma ayrılır.

Ökaryot Hücreler

Prokaryot Hücreler

Zarla çevrili çekirdekleri bulunur. Zarlı organelleri (kloroplast, mitokondri vs.) ve zarla çevrili bir çekirdekleri bulunmaz.
Zarlı ve zarsız organelleri birlikte bulundurur. Organel olarak yalnızca ribozom bulundururlar.
Kalıtsal materyalleri (DNA) zarla çevrili olan hücre içerisinde bulunur. Kalıtsal materyalleri hücre sitoplazmasına dağılmış halde bulunur.
Tek hücreli olabilirler. Hücre çeperi bulundurabilirler. Tüm hepsi tek hücrelidir. Hücre çeperi içerirler.
Bitkilerde selüloz, mantarlarda kitin olarak hücre duvarı (hücre çeperi) bulundururlar. Hücre çeperleri selüloz temelli değildir.
Protistler, bitkiler, mantarlar ve hayvanlar bu gruba girerler. Bakteriler, siyanobakteriler (Mavi – Yeşil algler) , arkeler bu gruba dahildirler.

 

hücre konu anlatımı, ökaryot hücre,

Ökaryot Hücre Yapısı

hücre konu anlatımı, prokaryot hücre

Prokaryot Hücre Yapısı

NOT: Bir hücrenin ökaryot mu yoksa prokaryot mu olduğunu, hücre içerisinde tepkimelerin gerçekleştiği yerlerden rahatlıkla anlayabiliriz.

ÖKARYOT HÜCRENİN YAPISI

Ökaryot hücreler hücre zarı, sitoplazma ve çekirdek olmak üzere üç kısımda incelenirler.

A) HÜCRE ZARI

Hücre zarı; hücreyi dış ortamdan ayıran, seçici geçirgen özelliği gösteren canlı bir yapıdır. Ayrıca ince, esnek ve saydamdır. Hücre zarı, hücreye şekil verir ve hücreyi dağılmaktan korur. Yapısında çoktan aza doğru sırasıyla protein, yağ ve karbonhidrat molekülleri bulunur.

Hücre zarında karbonhidratlar yalnız başlarına bulunamazlar. Bunun yerine glikoprotein ya da glikolipit şeklinde zarda kendilerini gösterirler. Glikoproteinler karbonhidratların proteinlerle birleşmiş halidir. Glikolipitler ise karbonhidratların yağlarla birleşmiş halidir. Glikoprotein ve glikoplipit dediğimiz bu yapılar kısaca glikokaliks olarak adlandırılmaktadır.

Glikoproteinler hücrelerin birbirini tanımasını sağlar. Dolayısıyla aynı görevde bulunan hücreler bir araya gelerek doku ve organ oluşumu sağlanır. Yani glikoproteinlerin hücre zarında reseptör (alıcı) olarak görev yapar diyebiliriz. Protein ve glikoproteinler hücre zarına seçici geçirgen özelliğini kazandırırlar.

Hücre zarında yağlar genellikle fosfolipit haliyle bulunurlar. Kolesterol ve lipoproteinler de hücre zarının yapısına katılan diğer maddelerdir. Bunlara ek olarak hücre zarı kalınlığının hücrenin yaşıyla doğrudan veya dolaylı olarak bir ilgisi yoktur.

Hücre zarında bulunan maddelerin nasıl dizildiğini açıklayan ve günümüzde kabul gören model, akıcı mozaik zar modelidir. Bu modele göre hücre zarının üstünde ve altında olmak üzere iki sıra fosfolipit tabakası bulunur. Bu tabakanın içerisine gömülü olarak da protein molekülleri bulunmaktadır. Lipit tabakası akışkan bir özellik gösterdiği için içerisinde gömülü haldeki proteinlerin de yerleri farklı zamanlarda değişmektedir. Bahsetmiş olduğumuz glikolipit ve glikoproteinler ise hücre zarının en dış kısmında bulunurlar ve hücreye özgüllük sağlarlar.

hücre konu anlatımı, hücre zarı, akıcı mozaik zar modeli

Akıcı Mozaik Zar Modeli

Hücre konu anlatımı başlığı altında yazımıza devam ediyoruz. Hücre zarını öğrendik, şimdi de hücre zarının farklılaşmasıyla oluşan yapıların neler olduğuna bakalım.

Hücre Zarının Farklılaşması Sonucu Oluşan Yapılar

 • Yalancı Ayak

Yalancı ayaklar akyuvar ve amip hücrelerinde görülmektedir. Hareket ve endositoz sayesinde canlılara beslenme olanağı tanır. Ayrıca yalancı ayaklar, akyuvarlarda mikropların içeri alınmasını sağlarlar.

hücre konu anlatımı, yalancı ayak, amip

Amip ve Yalancı Ayaklar

 • Sil ve Kamçılar

Paramesyum ve öglena gibi tek hücreli canlıların bir kısmı sil ve kamçı bulundururlar. Siller ve kamçılar canlıya sıvı ortamda yüzme hareketi ile yer değiştirmeye olanak tanır.

 • Mikrovillus

Mikrovillus olarak tanımladığımız yapılar ince bağırsak epitelinde bulunur. Besinlerin emilim yüzeyini artırır ve emilim hızını doğal olarak artırmış olurlar.

 • Besin Kofulu

Besin kofulları hücre zarından geçemeyecek büyüklükteki maddeleri hücre içerisine endositoz olayı ile alırken görev yapar. Endositoz yapamayan hücrelerde, yani hücre çeperi bulunduran hücrelerde besin kofulu oluşmamaktadır (Hücre çeperi endositozu engeller).

B) SİTOPLAZMA

Sitoplazma ile hücre konu anlatımı yazımıza devam ediyoruz… Sitoplazma, hücre çekirdeği ile hücre zarı arasında kalan sıvı bölgedir. İçerisinde organelleri bulundurur. Sıvı kısım ve organeller olmak üzere iki kısımda incelenmektedir.

1) Sıvı Kısım

 • Organik ve inorganik maddelerden meydana gelmektedir. (Su, enzim, mineral, protein, karbonhidrat ve yağ gibi…) Az akışkan, yani kolloidal bir yapıya sahiptir.
 • Canlılarda oksijensiz solunumun olduğu kısımdır.
 • Organellerin çalışması için gerekli ortamı sağlar. Organellerin yerlerinin değişken olmasında rol oynar.

2) Organeller   

Organeller, hücre içerisinde yaşamsal faaliyetlerin gerçekleştiği yapılardır.

Zarsız Organeller

Tek Zarlı Organeller

Çift Zarlı Organeller

Ribozom

Sentrozom

Golgi Cisimciği

Koful

Lizozom

Endoplazmik Retikulm

Mitokondri

Plastidler

–          Kloroplast

–          Kromoplast

–          Lökoplast

 

 

Şimdi organelleri ayrı alt başlıklar halinde inceleyelim:

 • Ribozom

Ribozomun görevi protein sentezlemektir. Bunu da DNA’dan mRNA’nın getirmiş olduğu şifrelere uygun olan amino asitlerin peptit bağları ile birleşimini sağlayarak yapmaktadır.

n Amino Asit → Protein + (n-1) H2O (Dehidrasyon Tepkimesi)

Ribozom, protein ve rRNA’dan oluşmaktadır. Ayrıca nükleoprotein yapılı bir organeldir. Çekirdekçikte üretilmektedir. Büyük ve küçük alt birimlerden oluşmaktadır. Prokaryot hücrelerde sitoplazmada kendini gösterir. Ökaryot hücrelerde ise mitokondri, sitoplazma ve plastidlerde bulunmaktadır. Endoplazmik retikulum üzerinde de bulunması muhtemeldir.

NOT: Ribozom, virüsler ve olgun alyuvar hücreleri hariç bütün hücrelerde bulunmaktadır.

 • Endoplazmik Retikulum

Endoplazmik retikulmun görevi madde taşınması ve geçici olarak bazı maddelerin depolanmasıdır. Çekirdek zarı ile hücre zarı arasında boydan boya uzanan kanalcıklar sistemidir. Hücreye içerden desteklik sağlayarak dağılmasını engeller.

hücre konu anlatımı, granüllü endoplazmik retikulum

Granüllü Endoplazmik Retikulum

Hücre bölünürken endoplazmik retikulum kaybolur. Bölünme sonrasında oluşan hücrelerde yeniden endoplazmik retikulum kendini tamamlar. Lizozom, koful ve golgi cisimciğinin oluşumunda rol oynar. Kas oluşumunda kalsiyum (Ca) depolaması yapar. Ayrıca bazı minerallerin depolanmasında da görev almaktadır. Bunların yanı sıra zararlı maddelerin yok edilmesinde büyük pay sahibidir. Bu bağlamda karaciğer hücrelerinde bol miktarda bulunduğunu söyleyebiliriz.

Hücreyi odalara bölerek ayrım yaptığı için asidik ve bazik tepkimelerin birbirlerini etkilememesini sağlar. Üzerinde ribozom bulundurup bulundurmamasına göre iki kısımda incelenir.

Granüllü Endoplazmik Retikulum

Granülsüz Endoplazmik Retikulum

Üzerinde ribozom bulundurur. Üzerinde ribozom bulundurmaz.
Protein sentezi fazla gerçekleşen hücrelerde bol miktarda bulunmaktadır. Yağ sentezi fazla olan hücrelerde bol miktarda bulunmaktadır.
Hücre zarının yapısına katılan ve hücre dışına salgılanacak olan proteinler burada sentezlenir.

 

 • Golgi Cisimciği

Golgi, bir dehidrasyon ve salgı organelidir. Granülsüz endoplazmik retikulumdan oluşmaktadır. ATP, Protein ve nişasta sentezi dışındaki pek çok sentez golgi cisimciğinde meydana gelmektedir. Bulunduğu doku çeşitlerine göre salgı üretimi yapar. Tükürük bezlerinde, süt bezlerinde ve sinir hücrelerinde bol miktarda golgi cisimciğine rastlanır.

Yağ sentezi ve depolamasında rol oynar. Golgi cisimciği tüm bunlara ek olarak, lizozom ve bazı koful çeşitlerini oluşturmaktadır. Bitkilerde bölünme esnasında ara lamel oluşumunu sağlar. Selüloz oluşumunda payı büyüktür. Yukarda bahsettiğimiz glikolipit ve glikoprotein moleküllerinin sentezini yapar. Mukus üretilmesinde de görevlidir.

hücre konu anlatımı, golgi cisimciği

Golgi Cisimciği

NOT: Golgide aktif edilen salgılar, hücre içi kullanılacaksa lizozom organelinde depolanır. Eğer hücre dışına salgılanacaksa dış salgı kofulunda depolanmaktadır.

 • Lizozom

Lizozomun görevi hücre içi sindirimi sağlamaktır. Bir diğer görevi ise savunma yapmaktır. Granülsüz endoplazmik retikulum ya da golgi tarafından üretilebilir. İçerisinde sindirim enzimlerini barındırır. Endositoz ile hücre içine alınan besinleri sindirmekle görevlidir.

Eğer lizozom zarı erirse içerisinde bulunan sindirim enzimleri ani bir şekilde hücre sitoplazmasına yayılır. Bu da hücrenin kendi kendini sindirmesini, yani hücrenin otoliz olarak patlamasına neden olur. Buna en güzel örnek bireylerin embriyo döneminde parmakları arasında perde bulunması ve bu perdeleri oluşturan hücrelerin zamanla otoliz olması olayıdır. Bu sayede insanların parmakları oluşum gösterir. Ayrıca otolize kurbağalardaki başkalaşım olayını da örnek gösterebiliriz.

Lizozom, gelişmiş bitki hücrelerinde oluşum göstermez. Bu bitkilerde lizozomun görevini üstlenen farklı yapılar bulunmaktadır. Bunlara ek olarak lizozom, hücrenin pH değerini değiştirebilir. Ayrıca sindirimde enerji kullanımı olmadığı için sindirim olayını canlılık için kanıt olarak gösteremeyiz.

 • Koful

Kofullar hücre zarı, golgi cisimciği, endoplazmik retikulum ya da çekirdek zarı tarafından oluşturulabilirler. Hayvan hücrelerinde sayıları az ve boyutları küçüktür. Genç bitki hücrelerindeyse sayıları az fakat boyutları büyük olarak gözlemlenir. Yaşlı bitki hücrelerinde sayıları azdır fakat boyutları büyüktür.

Bitki hücrelerinin bazılarının kofulları antokyan adı verilen bir renk maddesi içerir. Bu da bitkinin ortam değişimine bağlı olarak farklı pH değerlerinde farklı renkler vermesine sebep olmaktadır. Aynı zamanda kofullar bitkilerde ozmotik dengenin kurulmasında görev almaktadırlar. Yani hücrenin su alışverişinin düzenlenmesini sağlayan yapılar kofullardır.

Koful Çeşitleri

Hücre içerisinde görev yapabilen beş farklı çeşit koful vardır.

 1. Besin Kofulu: Endositoz ile hücre içerisine alınan besinlerin bulunduğu yapılardır. Endositoz yapamayan hücrelerde, yani hücre duvarı/çeperi bulunan hücrelerde besin kofuluna rastlanmaz.
 2. Boşaltım Kofulu: Hücrede metabolik atıkların depo edildiği kofuldur. Bitki hücrelerinde biriken atık maddeler kristal hale getirilmektedir. Bu kristaller boşaltım kofulu içinde depolanır.
 3. Sindirim Kofulu: Besin kofullarının lizozom ile birleşmesi sonucunda sindirim kofulları oluşur. Endositoz ile hücre içine alınan besinlerin sindirimi, sindirim kofulu ile yapılmaktadır.
 4. Kontraktil Koful: Tatlı sularda yaşamlarını sürdüren tek hücreli canlılarda görülür (Amip, öglena ve paramesyum gibi). Tuzlu sularda yaşayan tek hücreli canlılarda kontraktil kofullara rastlanmaz. Eğer ozmozla hücre içerisine fazla su alınmışsa, kontraktil koful bu fazla suyu enerji harcayarak dışarı atar. Gerekli olan bu enerji üretilemez ve fazla su dışarıya kontraktil kofullarla atılamazsa hücre haddinden fazla şişer ve patlar. Bu olaya da hemoliz adı verilir. Eğer hücre kendinden daha yoğun bir ortama bırakılırsa, ozmoz ile su dengesini kurmak ister ve su kaybeder. Bu durumda kontraktil koful çalışmaz.
 5. Depo Kofulu: Depo kofulu besin maddelerini ve bazı metabolik artıkları içinde depolar. Hayvanlarda bu maddeler genellikle dışarı atılır. Atılamayan maddeler koful içerisinde birikerek lipofuksin denilen pigmenti oluşturur. Bu pigment insan derisinde kahverengi leke oluşumuna neden olur. Eğer bu olay bitkilerde gözlemlenirse yapraklarda renk değişimi gözlenir.
 • Sentrozom

Birbirine dik olarak bulunan iki sentriolden meydana gelmiştir. “T” harfini andıran bir görüntüsü vardır. Hayvanlarda, mantarlarda ve basit yapılı bitkilerde gözlemlenir. Ancak gelişmiş bitkilerde sentrozoma rastlanmaz. Hücre bölünmesinde görev alır ve bundan dolayı kendini eşleyebilme kabiliyetine sahiptir (DNA’sı vardır).

Olgun alyuvar hücrelerinde, yumurta hücrelerinde ve sinir hücrelerinde sentrozom bulunmaz. Hücre bölünmesi esnasında kromozomların ortada dizilmesini ve kutuplara çekilmesini sağlayan iğ ipliklerini oluşturur.

 • Mitokondri

Mitokondrinin görevi, hücre için gerekli olan enerjiyi üretmektir. Çift katlı bir zara sahiptir. Dış zarı düz bir yapıda olmasına karşın iç zarı girintili çıkıntılı bir yapıdadır. İç zarda bulunan kıvrımlara krista adı verilir. Kristalar zar yüzeyini genişletir ve ETS enzimlerinin miktarını fazlalaştırarak daha fazla enerji üretimi yapılmasını sağlar. Ayrıca mitokondrinin içerisindeki sıvıya matriks adı verilir.

hücre konu anlatımı, mitokondri

Mitokondri

Mitokondrinin kendine ait DNA, RNA, ribozom, ETS ve solunum enzimleri bulunmaktadır. Kendine özel DNA’sı bulunduğundan çekirdek DNA’sının kontrolü altında kendini eşleyebilir. Aynı zamanda ribozom organeli olduğundan da protein ve enzimlerini kendisi üretebilir.

ETS enzimleri sayesinde oksijenli solunum yapar ve hücre için gerekli olan ATP enerjisini üretir (Oksijenli solunumda krebs ve ETS evrelerini gerçekleştirir). Tüm bunlara ek olarak hücrenin enerji ihtiyacına göre sayısını ayarlayabilir. Yani enerji ihtiyacı fazla olan bir hücrede mitokondri sayısı daha fazladır. Enerji ihtiyacı az olan hücrelerdeyse doğal olarak mitokondri sayısı da az olur.

NOT: Mitokondrinin çalışması esnasında CO2 ve H2O miktarında artış gözlenir. Bu durumda CO2 artışına bağlı olarak asitlik artar ve pH değeri düşer. H2O miktarındaki artışa bağlı olarak da turgor basıncı artar ve osmotik basınç azalır.

 • Plastitler

Plastidler bitki, amip ve öglenada bulunur. Kloroplast, kromoplast ve lökoplast olmak üzere üç alt başlık altında incelenirler.

Kloroplast

Çift katlı zardan oluşmuştur. Hem iç zar, hem de dış zar düz bir yapıya sahiptir. Işık enerjisinden faydalanarak inorganik maddeleri kullanır ve bunlardan organik besin üretimi yapar. Kullandığı ışık enerjisini, besinlerin yapısında bulunan kimyasal bağ enerjisine dönüştürmektedir.

Kendisine ait özel olarak DNA, RNA, ribozom ve ETS enzimleri bulunmaktadır. Tıpkı mitokondride olduğu gibi kendine has DNA’sı olduğundan çekirdek DNA’sının kontrolü altında kendisini eşleyebilme kabiliyeti vardır. Ayrıca kendine özel ribozomu sayesinde de ihtiyacı olan proteini ve enzimleri kendisi içerisinde üretebilmektedir.

hücre konu anlatımı, kloroplast

Kloroplast Organeli

ETS enzimleri olduğundan kloroplast, fotosentez esnasında ışık enerjisini kullanarak ATP üretir. Bu olaya fotofosforilasyon denir. Kloroplast, fotosentez sırasında ürettiği bu ATP’yi yine kendisi fotosentezin devamı için kullanır. Yani fotosentezle üretilen ATP, başka herhangi bir olayda kullanılmaz.

Kloroplast içerdiği klorofil pigmentleri sayesinde bitkiye yeşil renk verir. Klorofiller granum lamelleri üzerinde bulunmaktadır. Granalar granum lamellerinin üst üste dizilmesiyle oluşan yapılardır. Granalar yüzeyi genişleterek ışık enerjisinden maksimum ölçüde faydalanmayı sağlar. Böylelikle fotosentezin çok daha fazla yapılmasına imkan sunar. Kloroplast; yapraklarda, olgunlaşmamış meyve ya da sebzelerde ve genç dallarda bulunmaktadır.

Kromoplast  

Kromoplastların yaprak, kök ve meyvelerde bulunma ihtimali söz konusudur. Kromoplastlar tarafından emilen ışık klorofile aktarılır. Böylelikle fotosenteze yardımcı olurlar.  Bitkilerde kırmızı, turuncu ve sarı renk pigmentlerini bulundurur.

 1. Sarı → Ksantofil
 2. Kırmızı → Likopin
 3. Turuncu → Karoten

Lökoplast

Lökoplastlar renksiz plastidlerdir. Bitkilerin ışık görmeyen kısımlarında bulunurlar. Kök, toprak altı gövde ve tohum lökoplastın bulunduğu kısımlardan bazılarıdır. Bitkinin kalıtsal durumuna göre farklı besin çeşitlerini depo edebilir.

 1. Patates → Nişasta depolar.
 2. Ayçekirdeği → Yağ depolar.
 3. Fasulye → Protein depolar.
 • Peroksizom

Hücrelerde zehir niteliğinde olan hidrojen peroksiti (H2O2) su ve oksijene dönüştüren katalaz enzimini taşımakla görevlidir. Tek katlı bir zarla çevrili durumdadır. Mantarlarda, hayvan hücrelerinde ve yüksek yapılı bitkilerde bulunmaktadır.

 • Hücre Duvarı

Hücre duvarı prokaryotlarda (bakteri/arke), yosunlarda, mantarlarda ve bitkilerde hücre zarının üzerinde bulunan bir yapıdır. Bitkilerde selüloz, hayvanlarda kitin yapılıdır. Bakterilerdeyse peptidoglikan ismini verdiğimiz bir yapıdan meydana gelmiştir.

Hücre duvarlarında madde geçişlerinin sağlanması adına özel geçitler bulunur. Hücre duvarı ölü bir yapıdadır. Hücre duvarının görevleri arasında ayrıca hücreye desteklik sağlamak ve hücreyi dış etkilere karşı korumak da vardır. Hücrenin hemoliz olmasını, yani aşırı su alarak patlamasını önler. Buna ek olarak bitkinin genç kısımlarının ve otsu bitkilerin dik durmalarını sağlamaktadır.

C) ÇEKİRDEK

Hücre konu anlatımı başlığı altında yazımıza hücre çekirdeği ile devam ediyoruz. Çekirdek, hücrenin beynidir. Hücre yönetiminin gerçekleştiği yer çekirdektir. Hayatsal faaliyetler burada kontrol edilir. Prokaryot hücrelerde çekirdek herhangi bir zarla sitoplazmadan ayrılmamıştır. Bundan dolayı da kalıtsal materyalleri sitoplazma içerisinde dağınık halde bulunmaktadır.

hücre konu anlatımı, hücre çekirdeği, çekirdek

Hücre Çekirdeği

Çekirdek hücre bölünmesinin kontrol edildiği kısımdır. Protein sentezi için gerekli şifreyi vererek protein sentezini kontrol eder. Çekirdek zarı, kromotin iplik, çekirdekçik ve çekirdek sıvısı olmak üzere dört alt başlık halinde incelenir.

 • Çekirdek Zarı: Hücre zarı ile hemen hemen aynı özelliklere sahiptir. Hücre zarından farklı olan tek kısmı çift katlı olmasıdır. Çekirdek zarındaki porlardan ATP, RNA ve DNA’nın geçmesi gerekir. Bunun için çekirdek zarındaki porlar, hücre zarındaki porlardan daha büyüktür. Çekirdek zarı, endoplazmik retikulum tarafından oluşturulmuştur.
 • Çekirdek Sıvısı: Çekirdekçiğin içini dolduran sıvıya çekirdek sıvısı denir. İçerisinde çekirdekçik ve kromotin iplikler yer alır.
 • Çekirdekçik: Ribozom organelinin üretildiği kısımdır. Çekirdekçik; DNA, RNA ve proteinden meydana gelmektedir. Hücre bölünmesinin başlangıcında bu yapı kaybolur. Bölünme tamamlandıktan sonraysa kendini yeniden oluşturmaktadır.
 • Kromotin İplik: Çekirdeğe yöneticilik özelliği kazandırmaktadır. Hücre bölünmesi sırasında kısalıp kalınlaşarak “X” şekline benzer kromozom adı verilen yapıları oluşturur. Kromotin iplikler DNA ve proteinlerden yapılmıştır. Kromozomların üzerinde kalıtım birimleri olan genler bulunur.
hücre konu anlatımı, kromotin iplikler

Kromotin İplikler

Hayvan ve Bitki Hücrelerinin Karşılaştırılması 

Hayvan Hücresi

Bitki Hücresi

Hücre duvarı bulundurmaz. Hücre duvarı bulundurur.
Lizozom vardır. Gelişmiş bitki hücrelerinde lizozom yerine farklı yapılar vardır.
Kofullar küçük ve az sayıdadır. Kofullar büyüktür.
Depo karbonhidratları glikojendir. Depo karbonhidratları nişastadır.
Sentrozom vardır. Basit yapılı bitkiler hariç sentrozom yoktur.

 

hücre konu anlatımı, bitki ve hayvan hücresi

Bitki ve Hayvan Hücresi

En genel şekliyle hücre konu anlatımı yazımızı sizler için tamamladık. Umarız aradığınız bilgiye en iyi şekilde ulaşmanızı sağlamışızdır. Bu konuyla alakalı olarak aklınıza takılan her şeyi yorum olarak bizlere bildirebilirsiniz. Bu arada aşağıda yer alan videoyu izlerseniz hücre hakkında çok daha kapsamlı bilgiler elde edebilirsiniz.

“Hücre Konu Anlatımı” üzerine 4 yorum

 1. ayhan says:
  • admin says:
 2. eveozelders says:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir